Privacybeleid & cookies

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Indien en voor zover u ons vrijwillig persoonlijke gegevens verstrekt, zullen deze worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de EU Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van toepassing zal zijn vanaf 25 mei 2018, evenals de wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Telemediawet (TMG) (laatstgenoemden zijn Duitse wetten). Natuurlijk worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld. Met de volgende gegevensbeschermingsinformatie willen we in detail uitleg geven over hoe de gegevens worden verwerkt.

1. Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1.1 Algemeen

In het algemeen is het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens voor het gebruik van onze website beperkt tot de noodzakelijke omvang en de vereiste gegevens. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier, worden de door u vrijwillig verstrekte persoonlijke gegevens (e-mailadres, indien van toepassing naam, adres etc.) door ons opgeslagen, om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan, nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke retentievereisten zijn.

Als we op gecontracteerde serviceproviders vertrouwen voor afzonderlijke functies van ons aanbod of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder in detail informeren over de respectievelijke processen. Hierbij noemen wij ook de opgegeven criteria voor de opslagduur.

1.2 Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, verwerken en het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens art. 4 lid 7 AVG is GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH, Därmannsbusch 7, D-58456 Witten (hierna: GLORIA).

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens:

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Därmannsbusch 7, D-58456 Witten
E-mail: info[at]gloria-garten.com

2. U rechten

U heeft het recht:

 • in overeenstemming met artikel 15 AVG, om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt. U kunt in het bijzonder informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden bekendgemaakt, de geplande bewaarperiode, het recht op rectificatie, schrapping, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van het recht op bezwaar, de bron van hun gegevens, voor zover deze niet bij ons worden verzameld, evenals het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, waar van toepassing, zinvolle informatie over hun details;
 • in overeenstemming met artikel 16 AVG onmiddellijke correctie verlangen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • in overeenstemming met artikel 17 AVG verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, behalve in gevallen dat de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische geschillen is vereist;
 • in overeenstemming met artikel 18 AVG om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, u het wissen echter weigert en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische geschillen nodig heeft of u volgens art 21 AVG bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • in overeenstemming met artikel 20 AVG om uw persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 • overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG uw eenmaal verleende toestemming tegenover ons te allen tijde te herroepen. Als gevolg hiervan mogen we in de toekomst niet langer de gegevensverwerking voortzetten die berust op deze toestemming in overeenstemming met artikel 77 AVG een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.s In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werklocatie of ons hoofdkantoor.

3. Verzamelen van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

In het geval van een louter informatief gebruik van onze website www.gloria-garten.de, dat wil zeggen als u zich niet registreert ofanderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser onze server meedeelt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen:

IP-adres

 •     Datum en tijd van de aanvraag
 •     Tijdzoneverschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time (GMT)
 •     Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 •     Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 •     Respectievelijk verzonden hoeveelheden gegevens
 •     Website, van waar het verzoek werd ontvangen
 •     Browser
 •     Besturingssysteem en de bijbehorende interface
 •     Taal en versie van de browsersoftware.    

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 •     Waarborg van een probleemloze verbinding van de website,
 •     Waarborg van een comfortabel gebruik van onze website,
 •     Evaluatie van de systeembeveiliging en -stabiliteit evenals
 •     voor andere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, alinea 1, lit. f AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de bovengenoemde gegevensverzamelingsdoelen. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over u te trekken.

Bovendien gebruiken we cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. Meer informatie hieromtrent vindt u onder de cijfers 9. en 11. tot en met 14.

4. Verdere functies en aanbiedingen van onze website

Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan, waar u in geval van interesse gebruik van kunt maken. Om dit te doen, zult u over het algemeen andere persoonlijke informatie moeten verstrekken die wij gebruiken om de dienst te verlenen en waarop de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1. Alinea 1 lit. a, b en f AVG.

Deels maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van een externe dienstverlener. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en door ons in dienst genomen, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig geïnspecteerd.

Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als contracten of soortgelijke diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover ontvangt u bij het verstrekken van uw persoonlijke gegevens of in de beschrijving van de desbetreffende eventueel van toepassing zijnde aanbieding.

Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (ERR), zullen wij u informeren over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het eventueel gebruikte aanbod.

Wij gebruiken de veelgebruikte Secure Socket Layer (SSL)-methode in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw webbrowser wordt ondersteund. Normaal gesproken gaat het hierbij om een 256-bits codering. Indien uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, maken we in plaats daarvan gebruik van de 128-bits v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website is gecodeerd, herkent u aan de gesloten weergave van de sleutel of vergrendelingspictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij maken bovendien gebruik van geschikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

5. Gebruik van onze reserveonderdelenshop

Als u iets wilt bestellen in onze reserveonderdelenshop (shop.gloriagarten.de), is het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Voor de uitvoering van de overeenkomsten wordt afzonderlijk gemarkeerd, welke aangaven van noodzaak zijn. Alle overige aangaven zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van uw bestelling. Hiervoor kunnen wij uw betaalgegevens doorgeven aan onze huisbank. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, alinea 1, lit. b AVG.

U kunt vrijwillig een klantaccount maken, waardoor wij uw gegevens voor latere nieuwe aankopen kunnen opslaan. Bij het creëren van een account onder het kopje “Registreren” worden de door u vermelde gegevens herroepbaar opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u in uw klantenbereik altijd verwijderen.

We kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u over andere interessante producten uit onze portfolio te informeren of u E-mails met technische informatie te sturen.

Vanwege commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na [twee jaar] beperken we echter de verwerking, dat wil zeggen dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

6. Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunt u ook afzonderlijke informatie ontvangen over huidige en toekomstige producten (per telefoon of e-mail). 

Voor de registratie om deze informatie per e-mailnieuwsbrief te ontvangen, gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat nadat u u heeft geregistreerd, we u een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Daarnaast slaan we uw IP-adressen en tijden van registratie en bevestiging op. Doel van de procedure is om uw registratie te bewijzen en indien nodig een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen oplossen. Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief te sturen. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, alinea 1, lit. a AVG.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken en u afmelden voor de informatie over huidige en toekomstige projecten. U kunt de annulering aangeven door te klikken op de link in elke e-mail van de nieuwsbrief, per e-mail naar info@gloria-garten.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens vermeld onder punt 1.2.

Wij wijzen u erop dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het versturen van een nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels die afbeeldingsbestanden van één pixel vertegenwoordigen die zijn opgeslagen op onze website. Voor de evaluaties koppelen we de nummers onder punt 3.  genoemde gegevens en de webbakens met uw e-mailadres en een individuele ID.

7. Prijsspellen

Als u ons vrijwillig uw persoonlijke gegevens meedeelt voor deelname aan het door ons georganiseerde prijsspel, verwerken en gebruiken we deze gegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van het prijsspel en de vaststelling en kennisgeving van de winnaars. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, alinea 1, lit. a AVG. Bovendien zijn de respectieve bepalingen en voorwaarden van het p

8. Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, nadat u deze aan ons heeft verstrekt.

Voor zover wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als met name de verwerking niet verplicht is om een contract met u te sluiten, dat we in beide gevallen beschrijven  in de volgende beschrijving van de functies. In het geval van een dergelijk meningsverschil vragen wij u om uitleg over de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar, zullen we de situatie onderzoeken en zullen we de verwerking van de gegevens stopzetten of aanpassen of u op onze dwingende legitieme redenen wijzen waarop wij de verwerking voortzetten.

Natuurlijk kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt ons informeren over de herroeping met betrekking tot reclamedoeleinden onder de contactgegevens die vermeld worden onder punt 1.2 hierboven.

9. Gebruik van cookies

Naast de gegevens vermeld onder punt 3, worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en waarbij de instantie die de cookie instelt (hier via ons) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:

 • Tijdelijke cookies, d.w.z. cookies die automatisch worden verwijderd wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.
 • Permanente cookies, d.w.z. cookies waarvoor u uw browserinstellingen naar wens kunt configureren. Hier kan bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of alle cookies worden geweigerd. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze site kunt gebruiken.

We gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons hebt. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

De gebruikte cookies worden niet gedetecteerd door uw browser, maar door uw Flash plug-in. Verder gebruiken we HTML5-storage object die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op ongeacht uw browser en hebben geen automatische vervaldatum. Als u geen verwerking van de flash cookies wenst, moet u een overeenkomstige add-on installeren, bijv. “Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-storage objects voorkomen, door uw browser in de privémodus te gebruiken. Bovendien raden wij u aan, regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig te wissen.

10. Online sollicitatie

Door het versturen van uw sollicitatiedocumenten op onze carrièrepagina toont u interesse, bij ons werk te zoeken. De door u opgevraagde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het zoeken naar een vacature. U stemt ermee in dat de persoonlijke informatie die u verstrekt voor dit doel zal worden opgeslagen en verwerkt. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, alinea 1, lit. a AVG.

Uw gegevens worden binnen ons bedrijf gebruikt om een geschikte vacature te vullen. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan de desbetreffende personeelsbereiken en -afdelingen.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het wervingsproces. Uw gegevens worden aan het einde van het specifieke sollicitatieproces gedurende een periode van 5 maanden opgeslagen. U heeft volgens onze opsommingen onder punt 7. te allen tijde het recht, de toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens te herroepen. De herroeping kunt u via e-mail aan personal[at]gloria-garten.com of door een mededeling aan de onder punt 1.2 vermelde contactgegevens uitspreken.

Wij willen u er nogmaals op attent maken dat wij volgens punt 4. zowel technische alsook organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en onbevoegde toegang. Uw gegevens worden gecodeerd doorgestuurd om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen - hiervoor maken wij gebruik van een SSL-codering. Wij proberen onze beveiligingsmaatregelen aan te passen aan de technologische ontwikkelingen.

11. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en aldaar opgeslagen. In het geval van de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere overeenkomst sluitende staten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik aan de exploitant van de website te verstrekken.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google in contact gebracht.

U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u het vastleggen van de door de cookies gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. Uw IP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de plugin, welke via de volgende link ter beschikking staat, te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizelp()”. Hierdoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, een persoonsgebondenheid kan zodoende worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een persoonlijke referentie krijgen, wordt deze dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, alinea 1, lit. f AVG.

Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van het privacybeleid: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals het privacybeleid: www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

Deze website gebruikt Google Analytics bovendien ook voor een cross-device analyse van bezoekersverkeer via een gebruikers-ID. U kunt uw klantaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens” de cross-device analyse voor uw gebruik deactiveren: www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter www.google.de/intl/de/policies/.

12. Gebruik van Hotjar

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Hotjar van Hotjar Ltd.,Level 2. St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, (https://www.hotjar.com), om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter vormgeven. De wettelijke basis voor het gebruik van Hotjar is artikel 6, lid 1, alinea 1, lit. f AVG.

Voor deze evaluatie worden cookies (meer details hieromtrent onder cijfer 9) opgeslagen op uw computer. De zo verzamelde informatie wordt door Hotjar exclusief op zijn server in Ierland opgeslagen. De evaluatie kunt u instellen door de aanwezige cookies te wissen en de opslag van cookies te voorkomen. Als u de opslag van de cookies verhindert, willen wij u erop attent maken dat u deze website eventueel niet in zijn volledige omvang kunt gebruiken.

Meer informatie over het privacybeleid van derden vindt u op www.hotjar.com/privacy.

13. Gebruik van Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Conversion Tracking, een technologie van Adform, voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. De cookie voor Conversion Tracking wordt gebruikt als een gebruiker contact heeft met een door Adform geplaatste advertentie. Van de verzamelde en opgeslagen gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gecreëerd. Hiervoor worden cookies (voor meer informatie zie punt 9) gebruikt.

De met behulp van de Adform-technologie verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokken persoon niet ervoor gebruikt, de bezoeker van een website persoonlijk te identificeren en niet met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. De verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst worden herroepen. De wettelijke basis voor het gebruik van de technologie is artikel 6, lid 1, alinea 1, lit. f AVG. Meer informatie over het privacybeleid van Adform vindt u via site.adform.com/datenschutz-opt-out/.

14. Retargeting

Deze website maakt gebruik van Retargeting-technologie van Adform voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. In dit geval is het invoegen van advertentiemateriaal gebaseerd op een op cookies gebaseerde analyse van het eerdere gebruikersgedrag. Van de verzamelde en opgeslagen gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gecreëerd.

De met behulp van de Adform-technologie verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokken persoon niet ervoor gebruikt, de bezoeker van een website persoonlijk te identificeren en niet met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. De verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst worden herroepen. De wettelijke basis voor het gebruik van de technologie is artikel 6, lid 1, alinea 1, lit. f AVG. Als u niet wenst dat u reclame ontvangt die bij uw interesses past, kunt u deze functie hier (http://www.adform.com/site/privacy-policy) deactiveren.

15. Facebook

Wij maken gebruik van de social media plug-in van Facebook. Wij maken gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Met andere woorden, wanneer u onze site bezoekt, worden er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de providers van de plug-ins. De aanbieder van de plug-in kunt u identificeren via de markering op het vak boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de button rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het hierdoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de desbetreffende website van ons online-aanbod heeft bekeken. Bovendien worden de onder punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgestuurd. In het geval van Facebook wordt het IP-adres volgens de provider in Duitsland onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door de activering van de plug-ins worden dus persoonlijke gegevens van u aan de aanbieder van de plug-in doorgestuurd en in de VS opgeslagen. Aangezien de plug-in provider de gegevensverzameling met name via cookies uitvoert, raden we aan dat u alle cookies verwijdert voordat u op het grijs weergegeven vakje klikt via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingshandelingen, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de verzamelde gegevens, het doel van de verwerking en de opslagduur. Ook hebben we geen informatie over het wissen van de gegevens die door de plug-in provider zijn verzameld.

De plug-in aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of website-ontwerp van zijn website op maat. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de presentatie van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-in provider om deze uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid, met de sociale netwerken en andere gebruikers op een dergelijke manier te ageren, dat wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, alinea 1, lit. f AVG.

De doorgifte van gegevens geschiedt onafhankelijk van het feit, of u een account bij de plug-in aanbieder heeft en daar bent aangemeld. Als u bij de plug-in aanbieder bent aangemeld, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct gekoppeld aan uw bij de plug-in aanbieder bestaande account. Als u de geactiveerde button druk en bijv. de pagina linkt, slaat de plug-in aanbieder ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt dit openbaar mee aan uw contacten. Wij raden u aan, zich na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, in het bijzonder echter voor iedere activering van de button, aangezien u zo een koppeling met uw account bij de plug-in aanbieder kunt vermijden.

Verdere informatie voor het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door de plug-in aanbieder vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook aanvullende informatie over uw rechten op dit gebied en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

Adressen van de desbetreffende plug-in aanbieders en URL met diens informatie over het privacybeleid:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; meer informatie over het verzamelen van gegevens: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other evenals www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

16. Integratie van YouTube-video’s

Wij hebben YouTube-video’s geïntegreerd in ons online aanbod, die op www.Youtube.de of www.YouTube.com zijn opgeslagen en direct via onze website kunnen worden bekeken.

Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de dienovereenkomstige subpagina van onze website heeft bekeken. Bovendien worden de onder punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgestuurd. Dit geschiedt onafhankelijk van het feit, of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd, of geen gebruikersaccount heeft. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegegevens direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wenst dat dit aan uw profiel bij YouTube wordt gekoppeld. Moet u zich voor het activeren van de button uitloggen. YouTube slaat uw gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of website-ontwerp van zijn eigen website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het leveren van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om deze uit te oefenen.  De wettelijke basis hiervoor vormen art. 6 lid 1. alinea 1 lit. a, b en f AVG.

Verdere informatie voor het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door YouTube vindt u in het privacybeleid. Daar krijgt u ook aanvullende informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld voor het EU-VS-privacyschild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

17. Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en maken het mogelijk dat u de kaartfunctie comfortabel kunt gebruiken.

Door het bezoek aan onze website ontvangt Google de informatie dat u de dienovereenkomstige subpagina van onze website heeft bekeken. Bovendien worden de onder punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgestuurd. Dit geschiedt onafhankelijk van het feit, of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd, of geen gebruikersaccount heeft. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegegevens direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wenst dat dit aan uw profiel bij Google wordt gekoppeld. Moet u zich voor het activeren van de button uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of website-ontwerp van zijn eigen website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het leveren van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om deze uit te oefenen. De wettelijke basis hiervoor vormen art. 6 lid 1. alinea 1 lit. a, b en f AVG.

Verdere informatie voor het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door de plug-in aanbieder vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook aanvullende informatie over uw rechten op dit gebied en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld voor het EU-VS-privacyschild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.